Βιογραφικό

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10/2001-12/2005  University of Nottingham, UK, School of Geography,Doctor of Philosophy (Ph.D.)

 

10/2000-10/2001  University of London, UK, Imperial College of Science, Technology andMedicine, School of Agricultural Sciences, Master of Science (M. Sc.)

in Sustainable Agriculture and Rural Development, Specialisation: Agro-ecology

(Overall mean: Pass 61/100)

 

10/2000-10/2001  Imperial College of Science, Technology and Medicine, UKDiploma of Imperial College (D.I.C.)

 

9/1994-3/2000  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας,Πτυχίο Γεωπόνου, Ειδίκευση: Οπωροκηπευτικά & Άμπελος

(Βαθμός: Λίαν Καλώς 7,09/10)

 

9/1991-9/1994  5ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, Νομός Φθιώτιδας (Βαθμός: Άριστα 19,4/20)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Ιούνιος 2013 –  Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Σκορδά,Συνεργάτης

Αρμοδιότητες:

1) Επισταμένη μελέτη, επίβλεψη, έρευνα και διοικητικό έλεγχο υποθέσεων,

θεμάτων και πράξεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού.

2) Θέματα διοικητικής φύσεως και καθημερινής επικοινωνίας με τους

υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, με πολίτες και άλλους φορείς.

3) Συμμετοχή σαν Μέλος στην Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

«Καινοτομία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ 1) του ΥπΑΑ&Τ, για την

Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

4) Συμμετοχή σαν Μέλος σε Ομάδα Εργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας/Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς, για τη διαμόρφωση προτάσεων

στα πλαίσια της Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου

2014-2020 (31-10-2013, Αθήνα),

5) Συμμετοχή σαν Μέλος σε Ομάδα Εργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδας/Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς, για το Καλλιεργητικό Πλάνο

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (7-2-2014, Χαλκίδα),

6) Συμμετοχή σαν προσκεκλημένος ομιλητής σε ενημερωτική ημερίδα του

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς, για

το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στα πλαίσια του

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 (11/3/2014, Χαλκίδα).

 

Φεβρουάριος 2013- Ιούνιος 2013  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Σκορδά,

Ομάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης

Αρμοδιότητες:

Μέλος ερευνητικής ομάδας για τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στην

ελληνική αγορά σποροπαραγωγικού υλικού

Μάϊος 2011 – Φεβρουάριος 2013  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων,

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας,

Τσιριμώκου 1 & Υψηλάντη, ΤΚ 35100, Λαμία,

Τηλ.: 2231067485, Fax: 2231067471

Ιστοσελίδα: www.apdthest.gov.gr/Intro/home.aspx

E-mail: dayste@apdthest.gov.gr

Αρμοδιότητες:

1) Διοικητικός έλεγχος επενδυτικών σχεδίων ΟΠΑΑΧ (Μέτρο 1.10 ΠΕΠ

Στερεάς Ελλάδας, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού

Χώρου, Αγροτουρισμός),

2) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους,

3) Συμμετοχή σε επιτροπή παραλαβής ολοκληρωμένων επενδυτικών

σχεδίων ΟΠΑΑΧ

4) Συμμετοχή σε επιτροπή παρακολούθησης συμβατικών

υποχρεώσεων επενδυτικών σχεδίων ΟΠΑΑΧ,

5) Συμμετοχή σε επιτροπή ελέγχων επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης Μέτρου

1.1 ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας,

6) Διοικητικός έλεγχος και διεκπεραίωση αιτήσεων τροποποίησης αποφάσεων

έγκρισης πράξεων Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)

7) Συμμετοχή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών

Αμφισβητήσεων Εφετείου Λαμίας,

8) Συμμετοχή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών

Αμφισβητήσεων Εφετείου Εύβοιας,

9) Συμμετοχή σαν Μέλος στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης

Περιβαλλοντικών Ζημιών Στερεάς Ελλάδας,

10) Συμμετοχή σαν μέλος σε Γνωμοδοτική Επιτροπή επενδυτικών σχεδίων

στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων,

11) Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης

στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

12) Συμμετοχή σαν Μέλος στην Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

«Καινοτομία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ 1) του ΥπΑΑ&Τ, για την

Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

13) Συμμετοχή σαν Μέλος στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Υπηρεσίας,

14) Σύνδεσμος ΚΟΣΕ (Κομβικά Σημεία Επαφής, Εθνική Υποδομή

Γεωχωρικών Πληροφοριών) της Υπηρεσίας,

15) Συμμετοχή σε επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών για λογαριασμό

της Υπηρεσίας,

16) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή του ετήσιου Προϋπολογισμού της

Υπηρεσίας,

17) Διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων που αφορούν σε θέματα

υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Υπηρεσίας.

 

Αύγουστος 2010 – – Μάϊος 2011  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή,Υψηλάντη 12, ΤΚ 35100, Λαμία,

Μονάδα Δ’ Οργάνωσης & Υποστήριξης

Αρμοδιότητες:

1) Υπόλογος-Διαχειριστής 50 έργων Τεχνικής Βοήθειας (Μελέτες & Σύμβουλοι),

2) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή του ετήσιου Προϋπολογισμού της

Υπηρεσίας,

3) Συμμετοχή σε Ομάδα Διοίκησης Έργου του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αύγουστος 2007 – – Αύγουστος 2010  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης,Τσιριμώκου 1 & Υψηλάντη, ΤΚ 35100, Λαμία,

Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης,

Αρμοδιότητες:

1) Διοικητικός έλεγχος επενδυτικών σχεδίων ΟΠΑΑΧ (Μέτρο 1.10 ΠΕΠ

Στερεάς Ελλάδας, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης

Αγροτικού Χώρου, Αγροτουρισμός),

2) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους,

3) Παραλαβή 28 ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.

 

Φεβρουάριος 2007 – – Αύγουστος 2007  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης,Τσιριμώκου 1 & Υψηλάντη, ΤΚ 35100, Λαμία (2231067480),

Τμήμα Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων,

Αρμοδιότητες:

1) Έκδοση διοικητικών πράξεων (εκμίσθωση θαλάσσιων και χερσαίων,

άδεια λειτουργίας) που αφορούν σε θέματα Υδατοκαλλιεργειών

2) Έλεγχος και παρακολούθηση λειτουργίας μονάδων Υδατοκαλλιέργειας

 

28/5/2010-29/6/2011  Συμμετοχή ως μέλους στην Γραμματεία της Περιφερειακής ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

 

26/4/2004-31/8/2005  Ανώτερος Εδρεύων Επιμελητής/Αναπληρωτής Διευθυντής (Senior ResidentTutor/Deputy Warden), Hugh Stewart Hall, University of Nottignham

 

27/1/2002-25/4/2004  Εδρεύων Επιμελητής (Resident Tutor), Hugh Stewart Hall, University ofNottignham

 

1-12/7/1998-17-31/8/1998  Πρακτική άσκηση στο αγρόκτημα του Αριστοτέλειου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Αειφορική γεωργική ανάπτυξη: ορισμός της έννοιας της αειφορίας στα πλαίσιαγεωργικών οικοσυστημάτων

 

 Δείκτες αειφορίας: ορισμός της έννοιας των δεικτών αειφορίας, ανάπτυξη καιχρήση δεικτών για την ποσοτικοποίηση της έννοιας της αειφορίας στα

πλαίσια γεωργικών οικοσυστημάτων

 

 Διεπιστημονική έρευνα: συνδυαστική χρήση ποσοτικών και ποιοτικώνερευνητικών μεθόδων και εφαρμογών, με εστίαση στη διερεύνηση θεμάτων

γεωργικής αειφορίας

 

 Συμμετοχική έρευνα: χρήση μεθόδων για την ενεργητική συμμετοχή γεωργικώνεταίρων (κυρίως γεωργών) κατά τη διαδικασία διερεύνησης θεμάτων γεωργικής

αειφορίας

 

 Τοπική γεωργική γνώση: εξέταση και ανάδειξη πρακτικών γνώσεων καιδιαχειριστικών πρακτικών ανθρώπων οι οποίοι διαβιούν σε ένα συγκεκριμένο

περιβάλλον και ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (με εστίαση

κυρίως σε γεωργούς και στις αντιλήψεις και πρακτικές που αυτοί εφαρμόζουν

σε γεωργικά οικοσυστήματα) και σύγκριση αυτής της γνώσης με την αντίστοιχη

επιστημονική

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στην Ελλάδα:
1997-1999  Στα πλαίσια της Πτυχιακής μου Εργασίας ασχολήθηκα με πειραματικέςμελέτες στον τομέα της βιολογικής γεωργίας

 

1998-1999  Στα πλαίσια της συμμετοχής μου σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης καιΑρχικής Επαγγελματικής Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) συμμετείχα ως

επικεφαλής ερευνητής ομάδας φοιτητών που μελετούσαν τον πρωτογενή

τομέα του Δήμου Δίου του Νομού Πιερίας

 

Στο εξωτερικό:
2000-2001  Στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής μου Διατριβής ασχολήθηκα με την μελέτη καισυγγραφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης ερευνών

 

2001-2005  Στα πλαίσια της Διδακτορικής μου Διατριβής ασχολήθηκα με την εκτέλεσησυνεντεύξεων και την ανάλυση δειγμάτων εδάφους

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 Πρόγραμμα Ερευνητικής Κατάρτισης (Graduate School ResearchTraining Programme), University of Nottingham, UK:

 

4/3/2004  Analysing Interview Transcripts 
19/11/2003  Philosophy of Science and Scientific Ethics 
7/11/2003  Finishing your Thesis and Preparing for the Viva 
3/11/2003  CV Writing and Interview Skills 
22/1/2003  Interview Workshop 
21/1/2003  Getting Going on your Thesis and Getting your Work Published 
16/1/2003  An Introduction to Creating and Publishing Web Pages 
14/11/2002  Using Word for Long Documents 
18 & 25/6/2002  Using Qualitative Research Methods 
27/3/2002  Getting More from MS Office Applications – Word, Excel, PowerPoint 
18 & 25/2/2002 & 11/3/2002   Getting Started with Research Design and Statistics
17/1/2002  Planning Research and Time Management 
12/1/2002  An Introduction to SPSS 
28/11/2001  Building a Bibliography 
22/11/2001  Nature of the PhD and the Supervision Process 
12 & 13/11/2001  Skills of Spoken and Written Communication 
6 & 23/11/2001  How to Prepare an Effective Poster Presentation 
2 & 16/11/2001  Introduction to Quantitative Research 
29/10/2001  Introduction to Qualitative Research 
23/10/2001  Introduction to Library Skills 
9/10/2001  Basic IT Skills 
 Κατάρτιση Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Τεχνικές ΦυσικήςΓεωγραφίας (Postgraduate Training in Physical Geography),

University of Nottingham, UK:

 

5/12/2001  Bathymetric and Topography Survey, Loughborough University, UK 
21/11/2001  Geomorphological Stream Reconnaissance, LoughboroughUniversity,UK

 

21/11/2001  Visualisation of Digital Terrain Models in Physical GeographyResearch, Nottingham University, UK

 

14/11/2001  Analysis of Long Time Series Using Matlab, LoughboroughUniversity,UK

 

14/11/2001  Stream Monitoring: Physical Habitat and Aquatic Insects,Loughborough University, UK

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1998-1999   Ως επικεφαλής ερευνητής ομάδας φοιτητών σε Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαΕκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) με τίτλο

¨Μελέτη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στη γεωγραφική ενότητα Δίου,

 Νομού Πιερίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος Δαουτόπουλος (Τομέας

Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
25/1/2010-31/10/2010   INTERREG IVC Operational Programme, EUPriority 1: Innovation and the Knowledge Economy,

B3 REGIONS FOR BETTER BROADBAND CONNECTION

(Δράση 0224C1) (September 2008-October 2010)

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης (ERDF)

Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος ως Υπεύθυνος της Ομάδας

Έργου

 

25/1/2010-30/9/2010   INTERREG IVC Operational Programme, EUPriority 1: Innovation and the Knowledge Economy,

PIKE – PROMOTING INNOVATION AND THE KNOWLEDGE ECONOMY

(Δράση 0330C1) (July 2008-September 2010)

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης (ERDF)

Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος ως μέλος της Ομάδας Έργου

 

25/1/2010-30/4/2011

 

 INTERREG IVC Operational Programme, EUPriority 2: Environment and Risk Prevention,

PRESERVE – PEER REVIEWS FOR SUSTAINABLE ECO-REGIONS VIA

 EUROPE

(Δράση 0180R1) (July 2008-October 2011)

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης (ERDF)

Συμμετοχή στις εργασίες του προγράμματος ως μέλος της Ομάδας Έργου

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
27/6/2013-27/9/2013  Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων” (350 ώρες),

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Αθήνα

Θεματικές ενότητες:

Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο, Εισαγωγή στην Οργάνωση

και στην Λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό

Δίκαιο, Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή

Δημόσια Πολιτική, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

και άλλα Ειδικά Προγράμματα και τα Χρηματοδοτικά τους Μέσα, Εισαγωγή στις

Τεχνικές του Διοικητικού Προγραμματισμού, Σχεδιασμός και Υλοποίηση

Προγραμμάτων-Διοίκηση Έργου, Διαδικασίες Πρόσβασης στα Χρηματοδοτικά

Εργαλεία, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διαδικασίες

Ελέγχου και Παρακολούθησης

7-9/11/2011  Σεμινάριο “Η Εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα” (21 ώρες),

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικό

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης,

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Λάρισα)

 
26/2/2011-4/6/2011  Σεμινάριο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” (100 ώρες), ΥπουργείοΠαιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου

Μάθησης, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης

Ευκαιρίας, Λαμία

 

27/6/2010 & 11/7/2010  Σεμινάριο “Επιμόρφωση Εκπαιδευτών στις Εξελίξεις της Τεχνολογίας ανά Τομέα Ειδικοτήτων” (25 ώρες), Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης &

Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Ινστιτούτο Διαρκούς

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Λαμία

 

12-26/6/2010  Σεμινάριο “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΣΔΕ ” (25 ώρες), ΥπουργείοΠαιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου

Μάθησης, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης

Ευκαιρίας, Λαμία

 

5-7/5/2010  Σεμινάριο “Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)” (21 ώρες),Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικό

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης,

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)

 

24-27/1/2008  Σεμινάριο “Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων” (25 ώρες), ΥπουργείοΕθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης

Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Εκπαίδευσης

Ενηλίκων, Καλαμπάκα

 

18-28/9/2007  Σεμινάριο “Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων” (70 ώρες),Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικό

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης,

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)

 

4/6-8/6/2007  Σεμινάριο στην “Διαχείριση Υδατικών Πόρων” (35 ώρες), ΥπουργείοΕσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας

Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Περιφερειακό

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)

 

24/4-25/7/2000  Σεμινάριο στην “Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος” (400ώρες), Χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μέσω ΟΑΕΔ), Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης “Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις” (ΑΣ.Π.Α.),

Θεσσαλονίκη

 

9/1997-9/1999  Σεμινάριο στην “Αειφορική Γεωργία”, Χρηματοδοτούμενο από το ΕυρωπαϊκόΠρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

(ΕΠΕΑΕΚ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας,

Θεσ/νίκη.

Θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στα Οικοσυστήματα, Φυσικοί Πόροι –

Έδαφος, Γενετικοί Πόροι, Ολοκληρωμένη Παραγωγή Γεωργικών Προϊόντων,

Ολοκληρωμένη Παραγωγή Γεωργικών Προϊόντων – Ολοκληρωμένη

Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών, Ολοκληρωμένη Παραγωγή

Γεωργικών Προϊόντων – Οπωροκηπευτικών, Πολιτική – Εμπορία, Διαχείριση –

Κοινωνιολογία

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
5/3/2014-28/4/2014  Εκπαιδευτής, Θεματική Πεδίο “Οικονομία-Επιχειρηματικότητα”, ΠρόγραμμαΕκπαίδευσης “Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων

(50 ώρες), Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου

Μάθησης, Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Στυλίδας, Ν. Φθιώτιδας

27/1/2014  Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στο Εκκοκκιστήριο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας” (6 ώρες),

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και

Απασχόλησης Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Φυτική – Ζωική Παραγωγή” (150 ώρες),

Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών, Ν. Φθιώτιδας (27/12/2013-10/02/2014)

21/7/2011  Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Οι Άξονες της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενίσχυση της Αειφόρου Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα. Βιώσιμη Διαχείριση

 Φυσικών Πόρων. Ισόρροπη Ανάπτυξη” (3 ώρες),

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και

Απασχόλησης Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Φυτική Παραγωγή – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – Ελαιοκομία” (150 ώρες),

Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών, Ν. Φθιώτιδας (18/7/2011-17/8/2011)

25/10/2010-10/11/2010  Εκπαιδευτής, Τίτλος Προγράμματος, “Ανάπτυξη Τουριστικών Δραστηριοτήτων σε Αγροτικές Περιοχές” (24 ώρες),

Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.), Παράρτημα Στερεάς

Ελλάδας, Λαμία, Ν. Φθιώτιδας

 

22/2/2010-30/6/2010  Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” (173 ώρες),Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας, Ν. Φθιώτιδας

 

22/9/2008-30-6-2009  Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” (180 ώρες),Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας, Ν. Φθιώτιδας

 

12/2/2009-16/3/2009  Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα “Περιβάλλον-Πολιτισμός-Τουρισμός- Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Το Φυσικό Περιβάλλον

 & η Προστασία του” (25 ώρες), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας &

Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ),

Ν. Φθιώτιδας (Λαμία)

 

15/2-17/3/2008&

11/4-19/5/2008

 Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα “Περιβάλλον-Πολιτισμός-Τουρισμός- Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Διαχείριση Αστικών

 Στερεών Απορριμμάτων και Υγρών Αποβλήτων” (50 ώρες),

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), Ν. Φθιώτιδας (Λαμία)

 

1998  Βοηθός διδασκαλίας (μερικής απασχόλησης) στις δεξιότητεςυπολογιστών κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος. Έρευνα

της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής του Δήμου Δίου, Νομός

Πιερίας. Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) (10 ώρες)

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
2001-2004  University of Nottingham, Research Scholarship for proposed research 
1996-1999  Υποτροφία από το ίδρυμα “Γεώργιος Πανουργιάς” (Λαμία) λόγω επίδοσης στοΤμήμα Γεωπονίας

 

1994-1996  Υποτροφία από το Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών (I.K.Y.), λόγω σειράςεισαγωγής και επίδοσης στο Τμήμα Γεωπονίας

 

1988-1994  Αριστείο προόδου σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
29/05/2013-  1ος Εκλεγμένος Αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος της ΠανελλήνιαςΈνωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) στην

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)

29/05/2013-  4ο Εκλεγμένο Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας ‘ΕνωσηςΓεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)
28/03/2013-  Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος του Συλλόγου ΕργαζομένωνΑποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην

Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ)

28/03/2013-  2ο Εκλεγμένο Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. του ΣυλλόγουΕργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Hugh Stewart Hall, University of Nottingham(27/1/2002-31/8/2005)  Πρόεδρος και Μέλος των παρακάτω Επιτροπών της Εστίας: 

Συμβούλιο της Εστίας, Επιτροπή Εστιάσεως και Υπηρεσιών Κατοικίας,

Επιτροπή Bar και Καταστήματος, Επιτροπή Ελέγχου,

Επιτροπή Υπολογιστών και Βιβλιοθήκης,

Επιτροπή Κοινωνικών Γεγονότων και Αθλητισμού

 

Imperial College of Science, Technology and Medicine(10/2000-10/2001)  Ένωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών: 

Γραμματέας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων &

Φοιτητικός Αντιπρόσωπος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
15/4/2010-  Μέλος του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής
12/3/2007-  Μέλος του Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας
28/5/2004-  Μέλος του Μόνιμου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Μελέτη του ΑγροτικούΤοπίου (PECSRL)

 

14/11/2003-16/6/2005
 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Ερευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων 2004-2005, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση 
 Αγροκτημάτων, Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου

1/9/2003-1/3/2004  Μέλος (Fellow) της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας (Royal GeographicalSociety, RGS) με το Ινστιτούτο των Βρετανών Γεωγράφων (Institute of

British Geographers, IBG), Ηνωμένο Βασίλειο

 

1/9/2001-15/12/2005  Μέλος του Συμβουλίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών της ΒασιλικήςΓεωγραφικής Εταιρείας με το Ινστιτούτο των Βρετανών Γεωγράφων,

Ηνωμένο Βασίλειο

 

1/9/2001-15/15/2005  Μέλος του Ερευνητικής Ομάδας Αγροτικής Γεωγραφίας της ΒασιλικήςΓεωγραφικής Εταιρείας με το Ινστιτούτο των Βρετανών Γεωγράφων,

Ηνωμένο Βασίλειο

 

1/3/2000-  Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) 
1/3/2000-  Μέλος του Γεωπονικού Συλλόγου Ελλάδος (παράρτημα Μακεδονίας- Θράκης)
ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
01/01/2013-  Μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  3/11/2008- Μέλος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου ‘Όμιλος Φίλων του Δάσους’

Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. (3/11/2008-8/11/2010)

10/10/2007- Μέλος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Γοργοποτάμου,

‘Ο Γοργοπόταμος’. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Υπεύθυνος

Δημοσίων Σχέσεων, Συν-υπεύθυνος Εκδηλώσεων

9/5/2007- Μέλος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)  9/5/2007- Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)  9/5/2007- Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)

21/3/2007-31/12/2010 Μέλος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

15/12/2005- Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων, Πανεπιστήμιου του Νόττινχαμ,

Ηνωμένο Βασίλειο

9/2004-12/2005 Μέλος της Εταιρείας Οινογνωσίας του Πανεπιστημίου του Νόττινχαμ,

Ηνωμένο Βασίλειο

 

22/12/2003-

 Μέλος του Συλλόγου Νέων Λαμίας

1/9/2001- Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων, Αυτοκρατορικό Κολλέγιο Επιστημών,

 

Τεχνολογίας και Ιατρικής, Ηνωμένο Βασίλειο

21/1/2010- Σύνδεσμος Διαιτητών Πετοσφαίρισης Κεντρικής Στερεάς (ΣΥ.Δ.ΠΕ.ΚΕ.Σ.)

1996-2008 Σύνδεσμος Διαιτητών Πετοσφαίρισης Βορείου Ελλάδος (ΣΥ.Δ.ΠΕ.Β.Ε.)

Σχολή Διαιτητών Volley ΟΔΒΕ 03/1996,

Σεμινάριο Διαιτητών Beach Volley ΕΟΠΕ 29-30/05/1999

ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  3/10/2013- Ενταγμένος Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης – Εμπειρογνώμονας

και Εκπαιδευτής, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

8/7/2013- Επιλεγμένος Εκπαιδευτής, Ειδικότητα “Αγροτική Οικονομία”, Υπουργείο

Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Ίδρυμα

Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, Περιφερειακή

Ενότητα Φθιώτιδας  14/5/2010- Ενταγμένος Εκπαιδευτής, Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,

Γενικό Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,

Υπομητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ (ΙΕΚ-ΚΕΚ),

Υπομητρώο Εκπαιδευτών ΟΓΕΕΚΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” (από 29-05-2009),

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής

Κατάρτισης (ΕΚεΠις), Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

22/2/2010-30/6/2010 Επιλεγμένος Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”,

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας, Ν. Φθιώτιδας

04/11/2009- Ενταγμένος Ελεγκτής, Μητρώο Ελεγκτών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ,

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών–Μεσαίων Επιχειρήσεων

και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία)

22/9/2008-

30/6/2009 Επιλεγμένος Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα, “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”,

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Λαμίας, Ν. Φθιώτιδας

15/11/2007-

30/6/2010 Επιλεγμένος Εκπαιδευτής, Θεματική Ενότητα “Περιβάλλον- Πολιτισμός-

 Τουρισμός- Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας &

Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ),

Ν. Φθιώτιδας (Λαμία)

17/7/2007-

31/12/2010 Επιλεγμένος Εκπαιδευτής, Θεματικό Πεδίο “Χωρικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον

 και Βιώσιμη Ανάπτυξη”, Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &

Αποκέντρωσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης,

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

8/3/2007-30/6/2008 Επιλεγμένος Εκπαιδευτής, Πρόγραμμα ΗΣΙΟΔΟΣ, “Εκπαίδευσης Αγροτών για

 την Ανάληψη Δράσεων στον Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της

 Οικονομίας”, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Γενική

Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης

ΕνηλίκωνΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  Αγγλική γλώσσα Άδεια Διδασκαλίας σε Φροντιστήριο (23/9/1999)

Άδεια Επάρκειας Προσόντων (1/4/1998)

Πτυχίο Proficiency της Αγγλικής Γλώσσας (Βαθμός C, Ιούνιος 1997)

Πτυχίο Lower (First Certificate) της Αγγλικής Γλώσσας

(Βαθμός B, Ιούνιος 1992)

Πτυχίο Higher της Αγγλικής Γλώσσας (Βαθμός Καλά, Ιούλιος 1992)

Πτυχίο Basic της Αγγλικής Γλώσσας (Βαθμός Πολύ Καλά, Μάιος 1991)

Γαλλική γλώσσα Πτυχίο Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur

des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais,

του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 (Βαθμός 77/100, 08/2013)

Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πιστοποίηση ECDL:

(Κέντρο Πληροφορικής FUTURE, Λαμία, 24/11/2006)

Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word 2002, XP)

Λογιστικό Φύλλο (Microsoft Excel 2002, XP)

Διαχείριση Πληροφοριών-Επικοινωνίες (Microsoft Internet Explorer 6.0)

 

Σεμινάριo Πληροφορικής (72 ώρες):

(Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών Didacta, Θεσσαλονίκη, 5/12/1997),

Λειτουργικά Συστήματα: MS-DOS, MS OFFICE 97 Professional,

Windows 95 and Windows NT

Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word 97)

Λογιστικό Φύλλο (spreadsheet) (Microsoft Excel 97)

Βάσεις Δεδομένων: Microsoft Access 97

Internet (Internet Explorer)-Multimedia, PowerPoint 97

Επαγγελματική άδεια Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), Επάγγελμα: Γεωπόνος

 

Οδήγηση Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Κατ. Β΄, Ημερ. Εκδ. 28/4/1995)

Στρατιωτική Θητεία 14/2/2006 – 14/11/2006

(Σώμα: ΥΠ, Ειδικότητα: Τεχνικός Γραφέας – Προγραμματιστής Η/Υ)

ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Διάφορα  Ανάγνωση Λογοτεχνίας

Περπάτημα στην εξοχή/φύση

Οινογνωσία

Κολύμβηση

Golf

Διαιτητής στο Volley & Beach Volley

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  Ανάλυση επιστημονικού έργου:

Α Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

B Δημοσιεύσεις σε συλλογικού τόμους-βιβλία

C Δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων κατόπιν κρίσεως

D Παρουσιάσεις σε συνέδρια & συμπόσια

E Συμμετοχή σε συνέδρια & συμπόσια

F Διοργάνωση θεματικών συνεδριάσεων σε συνέδρια

G Συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες & εργαστήρια

H Παρουσιάσεις σε σεμινάρια

I Παρουσιάσεις poster (αφισών)

J Διατριβές

K Επιμέλεια συλλογικών τόμων-βιβλία

L Εργασίες στο στάδιο της συγγραφής-προετοιμασίας

M Δημοσιεύσεις σε περιοδικό τύπο

(Α) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ  7/2005 Μπαγινέτας Κ κ.α.. “Ανάπτυξη δεικτών ποιότητας εδάφους για αξιολόγηση

της γεωργικής αειφορίας. Μείγμα επιστημονικής και τοπικής γνώσης”.

Bayreuther Geowissenschaftliche Arbeiten, Vol. 26, pp. 137-148  3/2003 Μπαγινέτας K. “Επισκόπηση δεικτών αειφορικής ανάπτυξης”. Επισκόπηση του

Moffatt I., Hanley N. and Wilson M. D. (2001). “Μέτρηση και μοντελοποίηση της

 αειφόρου ανάπτυξης” (Parthenon Publishing. UK) Global Ecology and

 Biogeography, Vol. 12, (2), pp. 175-176 (Επισκόπηση βιβλίου)

 

(Β) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ – ΒΙΒΛΙΑ
6/2011  “Αειφορική διαχείριση γεωργικών πόρων και η ανάγκη συμμετοχής των

εταίρων στην ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών αειφορίας. Η περίπτωση της

ποιότητας εδάφους” (Στα αγγλικά, pp. 227-261)

Στο Zacharoula Andreopoulou et al. (Eds.) “Agricultural and Environmental

 informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications”,

Εκδόσεις IGI Global, USA. ISBN 978-1-60960-621-3 (hbk.)

12/2008 “Η αμφισβητούμενη φύση της έννοιας της αειφορίας στη γεωργία. Μια

εξέταση των απόψεων των σχεδιαστών πολιτικής, των επιστημόνων

και των αγροτών” (Στα αγγλικά). Στο Robert Fish et al. (Eds.) “Αειφορική

 διαχείριση αγροκτημάτων εδάφους: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις”. Εκδόσεις

CABI UK, pp. 30-41, ISDN 978-1-84593-351-7

12/1998 “Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας”, “Παράρτημα II & VI”. Στο Μπαγινέτας K

κ.α. (1998) (Επιμ.). Μελέτη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στη γεωγραφική

 ενότητα Δίου, Νομού Πιερίας. Τόμοι I & II, σ. 23-43, σ. 149-170 & σ. 267-278.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών

Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)

 

(C) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΙΣΕΩΣ
27-30/5/2010  Σταυρόπουλος Β & Μπαγινέτας Κ (2011). “Η εφαρμογή των αρχών της

αειφορικής διεύθυνσης/ηγεσίας στην εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης σε

διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης”. Στο

Παπαδάτος, Γ., Αντωνίου, Α.Σ., Μπαστέα, Α., & Τρακαδάς, Π., (Επιμ.),

 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος

Β΄, σελ. 616-624, Αθήνα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο & Εκδόσεις ΚΙΣΣΟΣ, ISBN set 978-960-299-

949-3, ISBN 978-960-299-951-6

15-18/4-2010 Σταυρόπουλος Β & Μπαγινέτας Κ (2010). “Διερευνώντας την Έννοια

και τις Αρχές της Αειφορικής Διεύθυνσης/Ηγεσίας μέσα από τις απόψεις

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Ειδικής και Γενικής

Εκπαίδευσης”. Πρακτικά Συνεδρίου ¨Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία εξελίξεων στην

 Επιστήμη και την Πράξη¨, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Εταιρεία Ειδικής

Παιδαγωγικής Ελλάδος, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 15-

18 Απριλίου 2010, Αθήνα, Ελλάδα, (Δεύτερη Παράλληλη Συνεδρία, pp. 3-25,

ISBN 978-960-333-633-4, Εκδόσεις Γρηγόρη)

22-24/1/2010 Μπαγινέτας Κ & Σταυρόπουλος Β (2010). “Κατανοώντας την Έννοια και τις

Αρχές που Διέπουν την Αειφορική Διεύθυνση/Ηγεσία στην Εκπαίδευση. Μια

Μελέτη Περίπτωσης σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας

Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης”. Πρακτικά Συμποσίου ¨Το Αειφόρο

 Σχολείο του Παρόντος & του Μέλλοντος¨, 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, Ελληνική

Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Συμβούλιο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 22-24 Ιανουαρίου 2010, Αθήνα,

Ελλάδα (Δεύτερη Συνεδρία, pp. 1-20, http://ellet.gr/events)

6/2008 Μπαγινέτας Κ (2008). “Ορίζοντας και Αξιολογώντας την Ποιότητα του

Εδάφους. Η Άποψη των Γεωργών”. Πρακτικά Συνεδρίου, “Μελέτη,

 Μοντελοποίηση, και Κατανόηση του Πλανήτη Γη”, Διεθνές Συνέδριο, Τμήμα

Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα,

paper C01ID086, pp.1-8, Session C1,

http://www.aegean.gr/geography/earth-conference2008/

9/2003 Μπαγινέτας Κ. (2003). “Δείκτες ποιότητας εδάφους που είναι κατανοητοί στους

γεωργούς”. Στο Thomasin Lang (Ed.) “Γεωγραφία, Υπηρετώντας την Κοινωνία

 και το Περιβάλλον”, Πρακτικά Συνεδρίου, Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία–

Ινστιτούτο Βρετανών Γεωγράφων, Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο, Λονδίνο

 

 

(D) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΣΥΜΠΟΣΙΑ
27-30/5/2010  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα

Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

27-30/05/2010 Αθήνα, Ελλάδα “Η εφαρμογή των αρχών της αειφορικής

 διεύθυνσης/ηγεσίας στην εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης σε διευθυντές

 σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

15-18/4-2010“Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και την Πράξη”, 2ο

Πανελλήνιο Συνέδριο, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Φιλοσοφική

Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 15-18/04/2010 Αθήνα, Ελλάδα,

“Διερευνώντας την Έννοια και τις Αρχές της Αειφορικής Διεύθυνσης/Ηγεσίας

 μέσα από τις απόψεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας

 Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης

22-24/1/2010 “Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος & του Μέλλοντος”, 4ο Πανελλήνιο

Συμπόσιο, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Συμβούλιο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 22-24 Ιανουαρίου

2010, Αθήνα, Ελλάδα, “Κατανοώντας την Έννοια και τις Αρχές που Διέπουν

 την Αειφορική Διεύθυνση/Ηγεσία στην Εκπαίδευση. Μια Μελέτη Περίπτωσης

 σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Τυπικής και Μη Τυπικής

 Εκπαίδευσης

1-6/6/2008 “Μελέτη, Μοντελοποίηση, και Κατανόηση του Πλανήτη Γη”, Διεθνές Συνέδριο,

Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα,

Ορίζοντας και Αξιολογώντας την Ποιότητα του Εδάφους. Η Άποψη των

 Γεωργών

13-17/5/2004“Η Πρακτική της Αγροτικής Γεωγραφίας”, Ερευνητική Ομάδα Αγροτικής

Γεωγραφίας της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Συνέδριο Μεταπτυχιακών

Φοιτητών, Varese Ligure, Γένοβα, ΝΔ Ιταλία, “Διεπιστημονική Έρευνα και

 Αειφορία σε Γεωργικά Τοπία. Ιδέες σχετικά με τη Θεωρία και την Πρακτική

3-5/9/2003 Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία – Ινστιτούτο Βρετανών Γεωγράφων,

Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο, “Γεωγραφία, Υπηρετώντας την Κοινωνία και

 το Περιβάλλον”, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, “Δείκτες Εδαφολογικής

 Ποιότητας που Κατανοούν οι Γεωργοί

20-21/11/2002 “Ζωτικές Αγροτικές Κοινωνίες”, Ερευνητική Ομάδα Αγροτικής Γεωγραφίας της

Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών,

Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, Ηνωμένο

Βασίλειο, “Ανάπτυξη Δεικτών Εδαφολογικής Ποιότητας για την Αξιολόγηση

 της Γεωργικής Αειφορίας

4-7/9/2002 Ερευνητική Ομάδα Αγροτικής Γεωγραφίας της Βασιλικής Γεωγραφικής

Εταιρείας, Πρώτο Συνέδριο Αγγλο-Γερμανών Αγροτικών Γεωγράφων,

Πανεπιστήμιο του Μπαιρόιτ (Bayreuth), Γερμανία, “Ανάπτυξη Δεικτών

 Εδαφολογικής Ποιότητας για την Αξιολόγηση της Γεωργικής Αειφορίας.

 Ένα Μείγμα Επιστημονικής και Τοπικής Γνώσης

 

(E) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΣΥΜΠΟΣΙΑ
11/02/2013  “Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Οικονομικής

 Κρίσης – Πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Περιφερειακό

Συνέδριο, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αντιπροσωπεία

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος

Λαμιέων. Λαμία  27-30/5/2010 “2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης”, Παιδαγωγικό

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

20-21/5/2010 “Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή. Χτίζοντας την Αειφορική Ανάπτυξη”,

Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενική Διεύθυνση

Περιφερειακής Πολιτικής, Βρυξέλλες, Βέλγιο

15-18/4/2010 “Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και την Πράξη”, 2ο

Πανελλήνιο Συνέδριο, Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, Φιλοσοφική

Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

22-24/1/2010 “Το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος & του Μέλλοντος”, 4ο Πανελλήνιο

Συμπόσιο, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Συμβούλιο

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, Ελλάδα

13-15/11/2009 “Το Νερό ως Κοινωνικό Αγαθό”, Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο

Οικολογικών Οργανώσεων), Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων, Λαμία

16-10-2009 “Οικοτουρισμός στην Ευρώπη. Η Πρόκληση της Πιστοποίησης Ποιότητας”,

Διεθνές Συνέδριο, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, PRISMA, Σύμβουλοι

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Έρευνας και Οργάνωσης, Αθήνα, Ελλάδα

1-6/6/2008 “Μελέτη, Μοντελοποίηση, και Κατανόηση του Πλανήτη Γη”, Διεθνές Συνέδριο,

Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα

19/2/2005 Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία – Ινστιτούτο Βρετανών Γεωγράφων, “Συνέδριο

 Μεταπτυχιακών Φοιτητών”, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ,

Ηνωμένο Βασίλειο

13-17/5/2004 “Η Πρακτική της Αγροτικής Γεωγραφίας”, Ερευνητική Ομάδα Αγροτικής

Γεωγραφίας της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Συνέδριο Μεταπτυχιακών

Φοιτητών, Varese Ligure, Γένοβα, ΝΔ Ιταλία

3-5/9/2003 Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία – Ινστιτούτο Βρετανών Γεωγράφων, Διεθνές

Ετήσιο Συνέδριο, “Γεωγραφία, Υπηρετώντας την Κοινωνία και το

 Περιβάλλον”, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

20-21/11/2002 “Ζωτικές Αγροτικές Κοινωνίες”, Ερευνητική Ομάδα Αγροτικής Γεωγραφίας

της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών,

Κέντρο Αγροτικής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ,

Ηνωμένο Βασίλειο

4-7/9/2002 Ερευνητική Ομάδα Αγροτικής Γεωγραφίας της Βασιλικής Γεωγραφικής

Εταιρείας, “Πρώτο Συνέδριο Αγγλο-Γερμανών Αγροτικών Γεωγράφων”,

Πανεπιστήμιο του Μπαιρόιτ (Bayreuth), Γερμανία

16/12/1998 “Ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου. Δυνατότητες και εφαρμογές”.

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Γεωργική και Βιοτεχνική

Σχολή Θεσσαλονίκης

5-7/5/1998 Δεύτερη Πανελλήνια Συνεδρίαση Φυτοπροστασίας. “Φυτοπροστασία.

 Προϊόντα, γεωργία, καταναλωτής, περιβάλλον“, Λάρισα

16-18/12/1997 Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία, “10ο Επιστημονικό Συνέδριο”, Θεσσαλονίκη

15/12/1997 “Ανακύκλωση. Η διεθνής εμπειρία, οι ελληνικές εφαρμογές και τα μεγάλα

 διλήμματα για τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων”. Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο

Μεταφοράς Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 

(F) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
3-5/9/2003  Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία – Ινστιτούτο Βρετανών Γεωγράφων, Διεθνές

Ετήσιο Συνέδριο, “Γεωγραφία, Υπηρετώντας την Κοινωνία και το

 Περιβάλλον”, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Συνδιοργανωτής της θεματικής

συνεδρίασης “Άνθρωποι και έδαφος: κατανόηση του εδάφους μέσα στο

 κοινωνικό πλαίσιό του

 

(G) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
20/7/2012 Αειφορική Διεύθυνση/Ηγεσία στο Πλαίσιο της Σχολικής Εκπαίδευσης-

 Αποτελεσματική Διοίκηση-Αποτελεσματική Επικοινωνία-Ένας Κοινός Στόχος”,

Σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης

Comenious, Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius Regio, Πανελλήνια Ένωση

Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

Τοπικό Παράρτημα Ν. Μαγνησίας, Βόλος

21-22/3/2009

 Σεμινάριο Εθνικού Θεματικού Δικτύου “Κλιματικές Αλλαγές – Ακραία Καιρικά
 Φαινόμενα”, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
 Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης
 Στυλίδας, Ν. Φθιώτιδας, Στυλίδα

13-14/3/2009

 Διημερίδα “ Καλλιεργούμε Εναλλακτικά. Καλλιεργούμε Αρωματικά Φυτά”,
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, Λαμία

6/12/2008

 Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Περιβάλλον και Διατροφή”,
 Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Στερεάς Ελλάδας, Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Στυλίδας,
 Ν. Φθιώτιδας, Λαμία

21/6/2008

 Ημερίδα “Προστασία – Διαχείριση Υδατικών Πόρων και οι Περιβαλλοντικές
 Επιπτώσεις από τη Χρήση Λιπασμάτων – Φυτοφαρμάκων στην Περιοχή
 Αμφίκλειας”, Δήμος Αμφίκλειας, Νομός Φθιώτιδας

15-16/6/2005

 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Eρευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση Αγροκτημάτων,
 Σεμινάριο Νο. 6: "Νέες Κατευθύνσεις στην Αειφορική Διαχείριση 
 Αγροκτημάτων”, Μέλος της Επιτροπής Συζήτησης σχετικά με την Τοπική
 Πολιτική και Πρακτική, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ,
 Ηνωμένο Βασίλειο

 

18/1/2005

 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Eρευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση Αγροκτημάτων,
 Σεμινάριο Νο 4: “Ηθική Παραγωγή και Προστασία για την Αειφορική
 Διαχείριση Αγροκτημάτων”, Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία, Λονδίνο,
 Ηνωμένο Βασίλειο

 

16/9/2004

 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Eρευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση Αγροκτημάτων,
 Σεμινάριο Νο 3: “Διεθνείς Διαστάσεις σχετικά με την Αειφορική Διαχείριση
 Αγροκτημάτων”, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Έξετερ,
 Ηνωμένο Βασίλειο

 

13-14/1/2004

 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Eρευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση Αγροκτημάτων,
 Σεμινάριο Νο 1: “Αειφορία και Διαχείριση Αγροκτημάτων”, Τμήμα
 Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

 

5/4/2003 “Σεμινάριο σχετικά με Έρευνα Ύδατος”, Ομάδα Ερευνητικής Στρατηγικής,

 

Επιτροπή Έρευνας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

9/10/2002

 “Ερευνητικό Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών”, Τμήμα Γεωγραφίας,
 Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

 

14/11-8/12/2004 “Κατάρτιση Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Τεχνικές Φυσικής Γεωγραφίας”,

 

Σειρά Σεμιναρίων, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ,

Ηνωμένο Βασίλειο

 

(H) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
20/7/2012 “Αειφορική Διεύθυνση/Ηγεσία στο Πλαίσιο της Σχολικής Εκπαίδευσης-

Αποτελεσματική Διοίκηση-Αποτελεσματική Επικοινωνία-Ένας Κοινός Στόχος”,

Σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης

Comenious, Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius Regio, Πανελλήνια Ένωση

Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

Τοπικό Παράρτημα Ν. Μαγνησίας, Βόλος, “Αντιλήψεις Διευθυντών Σχολικών

 Μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. Αναφορικά με την Έννοια και την Εφαρμογή των

 Αρχών της Αειφορικής Διεύθυνσης Ηγεσίας στην Εκπαίδευση”  18/1/2005

 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Eρευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση Αγροκτημάτων,
 Σεμινάριο Νο 4: “Ηθική Παραγωγή και Προστασία για την Αειφορική
 Διαχείριση Αγροκτημάτων”, Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία, Λονδίνο,
 Ηνωμένο Βασίλειο, “Μιλώντας για Ηθική του Εδάφους: η Συμβατική, η

 Οργανική και η Βιοδυναμική Άποψη

 

29/6/2004 Κέντρο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του

 

Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο, “Συμμετοχική Ανάπτυξη Δεικτών Αειφορίας. Η

 Περίπτωση των Δεικτών Ποιότητας Εδάφους

13-14/1/2004

 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Eρευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση Αγροκτημάτων, Σεμινάριο Νο 1: “Αειφορία και Διαχείριση Αγροκτημάτων”, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο, “Η Αμφισβητούμενη Φύση της Έννοιας της Αειφορίας στην Γεωργία. Απόψεις Σχεδιαστών Πολιτικής, Επιστημόνων και Γεωργών

 

9/10/2002

 Ερευνητικό Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Τμήμα Γεωγραφίας,
 Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο “Ανάπτυξη Δεικτών
 Ποιότητας Εδάφους για την Αξιολόγηση της Αειφορίας. Ένα Μείγμα
 Επιστημονικής και Τοπικής Γνώσης

8/12/2001 Κατάρτιση Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Τεχνικές Φυσικής Γεωγραφίας

 

Σειρά Σεμιναρίων, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ,

Ηνωμένο Βασίλειο, “Ανάπτυξη Δεικτών Αειφορίας για Χρήση στην

 Βρετανική Γεωργία

12/2000 Σειρά Σεμιναρίων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην Αειφορική

Γεωργία & Αγροτική Ανάπτυξη, Αυτοκρατορικό Κολλέγιο Επιστημών,

Τεχνολογίας και Ιατρικής, Ηνωμένο Βασίλειο, “Υπερπληθυσμός και

 Αειφόρος Ανάπτυξη

 

(I) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POSTER (ΑΦΙΣΩΝ)
15-16/6/2005
 ΟΚΕΕ (Οικονομική και Κοινωνική Eρευνητική Επιτροπή), Διεπιστημονική
 Σειρά Σεμιναρίων, Προσεγγίσεις στην Αειφορική Διαχείριση Αγροκτημάτων,
 Σεμινάριο Νο. 6: " Νέες Κατευθύνσεις στην Αειφορική Διαχείριση 
 Αγροκτημάτων”, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ, Ηνωμένο
 Βασίλειο, “Βλέποντας Μέσα Από τα Μάτια τους: Αντιλήψεις Γεωργών Σχετικά
 με την Έννοια και Πρακτική της Αειφορικής Γεωργίας

(J) ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Διδακτορική Διατριβή (2005)  “Αγρο-Περιβαλλοντικοί Δείκτες Αειφορίας: Διεπιστημονική Ανάπτυξη

 Δεικτών Ποιότητας Εδάφους στο Νόττινγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Επιβλέποντες Καθηγητές: Prof. Charles Watkins, Dr Richard Field,

Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ,

Ηνωμένο Βασίλειο

Εξωτερικός Εξεταστής: Prof. Brian Ilbery, Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ,

Ηνωμένο Βασίλειο

Εσωτερικός Εξεταστής: Dr Georgina Endfield, Πανεπιστήμιο του

Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταπτυχιακή Διατριβή (2001) “Αειφορική Γεωργία & ο Ρόλος των Δεικτών Αειφορίας

Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Howard Lee,

Αυτοκρατορικό Κολλέγιο Επιστημών,

Τεχνολογίας και Ιατρικής, Ηνωμένο Βασίλειο

Εξωτερικός Εξεταστής: Prof. Jules Pretty, Πανεπιστήμιο του Έσσεξ,

Ηνωμένο Βασίλειο

Πτυχιακή Διατριβή (2000) “Βιολογική γεωργία. Επίδραση εκχυλίσματος ρίγανης (Origanum hirtum

 L.) στην ανάπτυξη σπόρων των ζιζανίων ήρας (Lolium trigidum L.) και

 αγριοβρώμης (Avena sterilis L.)

Επιβλέπων Καθηγήτρια: Καθ. Κυριακή Γκαϊντατζή-Καλμπουρτζή,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

(K) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΩΝ
12/1998

Μπαγινέτας K κ.α. (1998) (Επιμ). “Μελέτη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα

 στη γεωγραφική ενότητα Δίου, Νομού Πιερίας”. Τόμοι I & II, σ.279.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών,

Τμήμα Γεωπονίας. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Επικεφαλής ερευνητής ομάδας

φοιτητών. Έρευνα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής του Δήμου Δίου,

Νομός Πιερίας.(L) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ  4/04/2014“Αυτοδιοικητικές Εκλογές και Προβληματισμοί για μια Ουσιαστική Συμμετοχή»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 74ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20583, σελ. 6, www.lamiakos-typos.gr.  14/03/2014“Οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές και η Αναγκαιότητα της Πολιτικής Νοημοσύνης»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 74ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20569, σελ. 6, www.lamiakos-typos.gr.  20/12/2013“Το Βραβείο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης και η Σημασία του

 Περιβάλλοντος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 73ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20514, σελ. 6, www.lamiakos-typos.gr.  05/12/2013“Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αειφορική Ανάπτυξη και Περιβάλλον»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 73ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20503, σελ. 6, www.lamiakos-typos.gr.  11/2013“Κλιματική Αλλαγή και Γεωργία. Μια Εισαγωγή”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Υπό έκδοση  01/11/2013“Ο Σημερινός Πολλαπλός Ρόλος της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 73ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20479, σελ. 6, www.lamiakos-typos.gr.  13/09/2013“Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και ο Ρόλος των Δημοτικών Συμβούλων»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 73ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20446, σελ. 6, www.lamiakos-typos.gr.  4/2013“Οικονομία και Περιβάλλον. Ανταγωνιστές ή Εταίροι;”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2013, Αριθμός Φύλλου 110, σελ. 5, www.omfidas-lamias.gr.  12/2012“Ο Αστικός Χώρος Πρασίνου”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2012, Αριθμός Φύλλου 109, σελ. 5, www.omfidas-lamias.gr.  9/2012“Η Οικονομική Κρίση και το Περιβάλλον”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Σεπτέμβριος 2012, Αριθμός Φύλλου 108, σελ. 5, www.omfidas.gr.  17/03/2012“Η Αξία και ο Ρόλος του Αστικού Πρασίνου»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 72ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20070, σελ. 9, www.lamiakos-typos.gr.  12/2011“Αειφόρος Ανάπτυξη. Η Έννοια και η Ανάγκη Συμμετοχής των Κοινωνικών

 Εταίρων”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2011, Αριθμός Φύλλου 106, σελ. 5, www.omfidas.gr.  6/2011“Αγροτικός Τουρισμός. Μέρος 2ο”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Ιούνιος 2011, Αριθμός Φύλλου 105, σελ. 5, www.omfidas.gr.  4/2011“Αγροτικός Τουρισμός. Μέρος 1ο”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2011, Αριθμός Φύλλου 104, σελ. 5, www.omfidas.gr.

12/2010“Οικολογική και Αειφορική Ηθική”, Μέρος 2ο,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2010, Αριθμός Φύλλου 102, σελ. 5, www.omfidas.gr.

10/2010“ Οικολογική και Αειφορική Ηθική”, Μέρος 1ο,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Οκτώβριος 2010, Αριθμός Φύλλου 101, σελ. 5, www.omfidas.gr.

8/2010“Μια Διακήρυξη της Αειφορικής Ηθικής”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Αύγουστος 2010, Αριθμός Φύλλου 100, σελ. 5, www.omfidas.gr.

6/2010 “Μια Διακήρυξη της Οικολογικής Ηθικής”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Ιούνιος 2010, Αριθμός Φύλλου 99, σελ. 5, www.omfidas.gr.

4/2010 “Παγκόσμια Ημέρα Γης”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2010, Αριθμός Φύλλου 98, σελ. 7, www.omfidas.gr.

4/2010 “Η Έννοια της Περιβαλλοντικής Ηθικής”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2010, Αριθμός Φύλλου 98, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

2/2010 “Προειδοποίηση των Επιστημόνων του Κόσμου προς την Ανθρωπότητα”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Φεβρουάριος 2010, Αριθμός Φύλλου 97, σελ. 5, www.omfidas.gr.

12/2009 “Ανθρώπινος Πληθυσμός και Εξάλειψη των Ειδών”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2009, Αριθμός Φύλλου 96, σελ. 5, www.omfidas.gr.

10/2009 “Η Τραγωδία των Κοινών. Μια Εισαγωγή στην Έννοια”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Οκτώβριος 2009, Αριθμός Φύλλου 95, σελ. 5, www.omfidas.gr.

(M) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ    Integrated rural development programs in Greece. An investigation in Central

Greece  Farmers’ perceptions of soil importance and the meaning and assessment of

soil quality

Testing a set of chosen soil properties as potential soil quality indicators  Developing a conceptual framework for the development of a set of chosen soil

properties as potential soil quality indicators    The challenge of doing inter-disciplinary research