Προτάσεις δράσεων αγροτικής ανάπτυξης για το Δήμο Λαμιέων

“Bέλτιστος γὰρ δῆμος ὁ γεωργικός ἐστιν, ὅπου ζῇ τὸ πλῆθος ἀπὸ γεωργίας ἢ νομῆς.”  Αριστοτέλους Πολιτικά Βιβλίο ΣΤ Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Περιφερειακού Προγραμματισμού Το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι επόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές να σχεδιάσουν τον...

Μια ρεαλιστική δημοτική στρατηγική ανάπτυξης

Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας δεν μπορεί να επιτευχθούν χωρίς τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική υλοποίηση μιας δημοτικής στρατηγικής. Ο όρος «δημοτική στρατηγική» σημαίνει μια στρατηγική μακροπρόθεσμη, που θα υλοποιείται με συνέπεια και...